059 23 40 85 info@zeelyceum.be

Campus Brugge

Welkom

Ziekenhuisschool KAS Brugge is een school voor buitengewoon secundair onderwijs, type 5. Een team van 1 FT leerkracht en 3 PT leerkrachten geven les aan 12-tot 18-jarige jongeren gehospitaliseerd op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie te AZ St. Lucas in Brugge. De leerkrachten nemen ook uren leerlingenbegeleiding op.

Er zijn drie leefgroepen waar telkens 8 jongeren verblijven. De opnameduur van de leerlingen varieert van 2 weken tot enkele maanden. Gemiddeld krijgen 22 jongeren 5u les per week. Dit geldt zowel voor jongeren in dagopname als in residentieel verblijf. Er worden vaste lesmomenten voorzien binnen het behandelprogramma van de leefgroep. Jongeren kunnen tijdens hun opname de ziekenhuisschool combineren met een aangepast programma in de thuisschool of Bednet.

Het leerkrachtenteam werkt in nauw overleg samen met de zorgprofessionals, thuisscholen en centra voor leerlingenbegeleiding om geïndividualiseerde handelingsplannen en onderwijs/zorg op maat aan te bieden. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met de schoolboeken van de thuisschool.

Onderwijzend personeel fungeert als brugfiguur tussen de ziekenhuisschool en het zorgteam enerzijds, maar ook tussen de ziekenhuisschool en de thuisschool anderzijds. Leerinhouden en leerplandoelstellingen worden gegeven en nagestreefd in overleg met de thuisschool. Het leerkrachtenteam hecht belang aan het opbouwen van een vertrouwensband met de jongere en biedt een veilige leeromgeving.