059 23 40 85 info@zeelyceum.be

Campus De Haan

Missie en Visie

Missie

We brengen chronisch zieke jongeren ertoe om tijdens hun opname in een Preventorium, residentiële setting of ziekenhuis, het beste uit zichzelf te halen.

Op deze manier bereiden we hen voor op een succesvolle reïntegratie in een thuisschool of een geslaagde deelname aan de beroepspraktijk, de maatschappij of verdere studies als actieve en sociaal geëngageerde Europese burgers.

Visie

 1. We bieden kwaliteitsvol onderwijs op maat aan:
  • Aangepast aan de individuele onderwijs-, opvoedings-, en zorgbehoeften, inclusief de mogelijkheid tot afstandsonderwijs.
  • We ondersteunen de leerlingen om te groeien in hun eigen competenties zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontplooien.
  • We hanteren een uniforme didactiek aangepast aan het begeleid zelfstandig leren.
  • Via interne opleidingstrajecten en externe vorming dragen we bij tot een geprofessionaliseerd team en komen zo tegemoet aan de constant veranderlijke maatschappelijke noden.
 2. We zijn sterk in samenwerking:
  • Medisch: We vertrekken vanuit de jongere en treden daarom frequent in overleg met de zorginstelling.
  • Ouders: We hechten belang aan regelmatige feedback en zijn steeds beschikbaar voor een oudercontact op maat.
  • Thuisscholen: We blijven gedurende de ganse opname in contact om een vlot (vervolg)traject te waarborgen. Van meet af aan wordt er contact opgenomen met de thuisschool via o.a. een intakefiche. Tijdens het schooljaar organiseren we bezoekmomenten. Bij ontslag worden er eindverslagen opgesteld om een vlot vervolgtraject te garanderen op basis van de bereikte eindtermen.
  • Het schoolteam: We zetten voortdurend in op het uitwisselen van expertise om het leerproces van elke jongere te optimaliseren.
  • Externe stakeholders (zoals CLB, thuisbegeleiding, examencommissie, ambulante hulpverlening, deeltijds onderwijs, …) worden als ondersteunende partners in de persoonlijke ontwikkeling van de jongere betrokken.

 

 1. We richten ons op het welbevinden van elke leerling:
  • We bieden een veilige leeromgeving aan waarbij we persoonlijke aandacht besteden aan de specifieke situatie.
  • We erkennen de jongeren in alle facetten van hun zijn. We voorzien een sterke persoonlijke begeleiding.