059 23 40 85 info@zeelyceum.be

Campus Pittem

Welkom

In de kinder – en jeugdpsychiatrie van de St-Jozefskliniek in Pittem kan je de afdeling onderverdelen in zorgpaden met name psychotherapie jeugd, observatie kortdurende behandeling, psychotherapie jongvolwassenen en Twoape’.

Alle zorgpaden zijn gericht op jongeren van 14 tot 18 jaar, bij jongvolwassenen tot 23 jaar. Deze jongeren worden opgenomen met diverse psychische & psychiatrische problemen voor wie de reeds bestaande hulpverlening ontoereikend is en die onvoldoende functioneren in de huidige context.

Het zorgpad psychotherapie jeugd en – jongvolwassenen is bestemd voor jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling en een eigen therapeutische hulpvraag hebben. In het zorgpad psychotherapie jeugd zijn 22 bedden voorzien en is plaats voor ongeveer 12 dagpatiënten, verdeeld in 3 gelijkwaardige groepen. De opname is voorzien voor 6 maanden. In het zorgpad psychotherapie jongvolwassenen zijn er residentieel 14 bedden voorzien met max 2x 15 weken opname en een dagtherapeutisch aanbod van 15 jongeren.
In het psychotherapeutisch zorgpad wordt multidisciplinair een herstelgericht traject opgestart met aandacht voor de realiteit (school, werk, opleiding, wonen,…)

In het zorgpad observatie kortdurende behandeling is er een opname van maximum 6 weken voorzien met een totaal van 10 bedden Dit is een kortdurende, oplossingsgerichte behandeling. In het interdisciplinaire team wordt er geobserveerd en indien nodig, gediagnosticeerd en worden de jongeren en context verder georiënteerd en geadviseerd. Er zijn eveneens 2 crisisbedden voorzien voor maximum 2 weken in samenwerking met WINGG.

Het zorgpad Twoape is een groep die gedurende 8 acht weken ambulant therapie volgt. Er zijn 7 stoelen met gemiddeld 12 casussen. Twoape wil een verbindende schakel zijn tussen de jongere, de ouders, de school en de reeds bestaande hulpverlening. De focus ligt op een herstelgerichte benadering met de nadruk op vermaatschappelijking van zorg, oriëntatie binnen het hulpverleningsnetwerk met als doel ambulante werking.
Elke jongere die opgenomen is en een leerling is binnen het secundair onderwijs kan ingeschreven worden in de ziekenhuisschool verbonden aan kliniek St-Jozef. Het team bestaat uit 7 PT leerkrachten, 1 FT en 1 PT leerlingenbegeleider en een overkoepelende onderwijscoördinator voor alle K-diensten verbonden aan de ziekenhuisschool Zeelyceum.
Bij opname en vervolgens een intakeklassenraad worden de specifieke onderwijsbehoeften van de jongere in kaart gebracht door een vragenlijst te sturen naar de thuisschool, info vanuit het intakegesprek met de ouders en een opnamegesprek in het multidisciplinair team.
In samenspraak met de thuisschool wordt beslist welke vakken en leerinhouden er moeten gezien worden en welke leerplandoelen er moeten geëvalueerd worden. Onze leerkrachten staan rechtstreeks in contact met de vakleerkracht van de thuisschool zodat zij optimaal kunnen afstemmen.
De jongeren kunnen minimum 5 u les per week aan de ziekenhuisschool volgen afhankelijk van hun therapieprogramma. De leerlingen volgen les in kleine groepjes (max 4 leerlingen) en werken elk aan hun eigen leerstof.
Als de jongere er aan toe is, kan school al tijdens de behandeling terug worden opgestart. Een goede overdracht vanuit leefgroep en ziekenhuisschool is dan belangrijk. Samen met de thuisschool en de jongere worden afspraken gemaakt en verwachtingen overeen gekomen, zodat de jongere met een gerust hart terug naar school kan gaan.
Op geregelde tijdstippen bespreekt de klassenraad de opgenomen jongere waarbij eventuele problemen in het leerproces aan bod kunnen komen. Hierbij is ook altijd iemand vanuit de leefgroep aanwezig om meer duiding te geven bij bepaalde problemen of opmerkingen. Op haar beurt is de leerlingenbegeleidster aanwezig op alle teambesprekingen van de leerling zodat ziekenhuisschool en kliniek steeds op dezelfde lijn zitten.